Skip Navigation Links
Uvod
Novosti
Prodaja
Prodavnica
Stručni članci
Članci
SoftverExpand Softver
UslugeExpand Usluge
Oprema
Materijali
Ordinacije
Stomatolog
Zanimljivosti
Forum
Kontakt
Linkovi
O nama

Primena laserskih tehnologija u stomatologiji 

 

Laseri i laserska tehnologija se danas koriste u brojnim medicinskim i stomatološkim indikacijama. Cilj ovog članka je bio da predstavi osnovne karakteristike lasera i mogućnosti njihove primene u stomatološkoj praksi. Efekat lasera na meka tkiva obezbeđuje manje invazivnu, hirurgiju bez krvi, minimum postoperativnih komplikacija i intervenciju bez bola. Laseri za tvrda tkiva omogućavaju efikasnu dijagnostiku karijesa, povećavaju otpornost gleđi prema karijesu, omogućuju efikasno kondicioniranje gleđi, kvalitetnu preparaciju kaviteta i polimerizaciju materijala, odnosno efikasnu sterilizaciju očišćenog i obrađenog kanala korena zuba. Za sigurnu primenu lasera neophodna je edukacija osoblja o laser aparatima i preduzimanje sigurnosnih i zaštitnih mera za pacijente i osoblje.

Laseri za meka tkiva


Od pojave lasera (60-tih godina) pa do danas, objavljeno je dosta radova o njihovoj primeni i efektima na meka tkiva. Činjenica je takođe da je laserski zrak najpre korišćen u hirurškim intervencijama u medicini, a tek kasnije i u stomatologiji. Laserski zrak se u medicini koristi u brojnim hirurškim indikacijama (resekcijama mekih tkiva npr. pri mastektomiji, resekciji tumora, tretmanu vaskularnih lezija kao {to su:hemangiomi, teleangiektazije, piogeni granulomi, angiofibromatoza, tretmanu pigmentnih lezija kao {to su lentigo, kongenitalni melanocitni nevusi, tretmanu hipertrofičnih ožiljaka, keloida, strija i dr.). Obzirom da predstavljaju manje invazivnu tehniku laseri nude hirurgiju bez krvi, uz minimum postoperativnih komplikacija, a u zavisnosti od energije svetlosnog zraka meko tkivo može koagulisati pri čemu je naravno intervencija bezbolna. Pioniri primene lasera u stomatologiji su imali dodatni problem jer je pri tretmanu mekih tkiva u usnoj duplji često dolazilo i do efekata laserskog zraka na zube, koje je tom prilikom bilo teško zaštiti. Konkretno, za uklanjanje mekog tkiva u usnoj duplji koristi se ugljen-dioksidni (CO2) laser. Indikacije za priomenu lasera na mekim tkivima su brojne: gingivektomija, proliferacija tkiva, biopsije, produženje kliničke krune, uklanjanje frenuluma, tretman aftoznih ulceracija, incizija i drenaža apscesa, lečenje hemangioma. Klinička istraživanja su potvrdila da postoje razlike u reakciji tkiva u zavisnosti da li je incizija u mekom tkivu urađena skalpelom ili CO2 laserom. Naime, posle upotrebe CO2 lasera uočeno je sporije zarastanje i značajno manji ožiljak, redukcija postoperativnog bola i znatna ušteda vremena.

Laseri za tvrda tkivaZa razliku od dobro proučene interakcije između mekih tkiva i laserskog zraka, interakcija zraka sa čvrstim tkivima još uvek nije jasno i precizno determinisana. Razloge treba tražiti pre svega u optičkim karakteristikama čvrstih tkiva (refraktorni indeks, indeks rasejanja, absorpcioni koeficijent) odnosno parametrima laserskog zraka (talasna dužina, učestalost, energija impulsa, prostor, vreme). Naime, kod materija sa visokim apsorpcionim koeficijentom (µm u 100cm) energija laserskog zraka se absorbuje unutar 100 µm površine i pretvara u toplotu. Transport laserske energije kroz tvrda zubna tkiva značajno zavisi i od rasipanja svetlosnog zraka u interakciji sa ovim tkivima. Potvrđeno je da gleđ i dentin u zoni vidljivog dela spektra i zoni bliskoj infracrvenom spektru slabo absorbuju laserski zrak, odnosno da je rasipanje svetlosti kod ovih tkiva veoma značajno. Istraživanja u ovoj oblasti su takođe potvrdila da je koeficijent apsorpcije i rasipanja za dentin značajno veći nego za gleđ.  Naime, veći apsorpcioni koeficijent dentina udružen sa jačim rasipanjem zračenja često dovodi do depozicije energije na granici gleđ-dentin, {to može uzrokovati subpovršinsko zagrevanje, pojavu pukotina na gleđi i nekrozu pulpe. Mineralna komponenta gleđi (hidroksiapatit) ima izrazitu apsorpcionu sposobnost u zoni infracrvenog zračenja, zahvaljujući fosfatima, karbonatima i hidroksilnim grupama u kristalnoj strukturi gleđi. Za apsorpciju laserskog zračenja kod ugljendioksidnih lasera odgovoran je pre svega hidroksiapatit gleđi, a celokupna energija se absorbuje u veoma tankom sloju gleđne površine. Apsorpcioni koeficijent visoko absorpcionih materijala može se odrediti i merenjem temperature u funkciji vremena. Laserska tehnologija danas omogućava da se brojne hirurške intervencije mogu izvesti u suvoj sredini i u odličnoj vidljivosti uz značajnu uštedu vremena. Laserski zrak može seći i meka i tvrda tkiva, suši i koaguliše tkivo, smanjuje postoperativnu osetljivost, redukuje broj i virulenciju bakterija i ne ostavlja ožiljke posle intervencije. Laseri za tvrda tkiva se mogu koristiti skoro u svim stomatološkim disciplinama i to: preventivnoj stomatologiji, restaurativnoj stomatologiji, endodonciji, parodontologiji, oralnoj hirurgiji, implantologiji i dr.

Laseri u restaurativnoj stomatologijiLaseri se u restaurativnoj stomatologiji mogu koristiti u različitim indikacijama: za dijagnostiku karijesa, preparaciju kaviteta, kondicioniranje zidova kaviteta pre restaurativne procedure kompozitnim ispunima kao i za polimerizaciju kompozitnih materijala  Rana dijagnostika karijesa je jedan od osnovnih preduslova za njegovu uspešnu terapiju. Otkrivanje rane demineralizacije gleđi osim preventivnog efekta često predstavlja i početak lečenja, odnosno zaustavljanja toka bolesti. Laser fluorescencija je dijagnostička procedura koja se zasniva na različitim optičkim svojstvima zdrave i demineralizovane gleđi. Suština u uklanjanu tvrdog zubnog tkiva (gleđi i dentina) laserskim zrakom leži u činjenici da ova tkiva dobro apsorbuju zrake zahvaljujući vodi i OH jonima hidroksiapatita. Laseri sa talasnom dužinom bliskom spektru infracrvene svetlosti (Er:YAG(?=2,94µm) i Er:YSGG (?=2,79µm) su najpogodniji za preparaciju kaviteta jer se njihovo zračenje vrlo dobro apsorbuje od strane zubnih tkiva. Pri tome absorbovana energija dovodi do povećanja temperature i pritiska u zubnim tkivima pa se javlja neka vrsta "eksplozije" i materijal puca, odnosno dolazi do odlamanja delova zubnih tkiva. Obzirom da je karijesni dentin manje čvrst od okolnog zdravog dentina i gleđi, za njegovo uklanjanje je neophodan laserski zrak koji indukuje manje zagrevanje i manji pritisak, odnosno kod karijesnih zuba se može pri preparaciji "odlamati" veća površina zubnog tkiva. Primenom erbijumskog lasera (samo jednim pulsom) dolazi do povećanja temperature od 100°C na delu zuba gde je usmeren zrak, dok je samo nekoliko mikrona dalje od mesta gde se "odlama" zubno tkivo porast temperature samo nekoliko °C. Pri upotrebi multiplog pulsa porast temperature može biti i do 30°C kroz ceo zub. Ovo naravno može uticati na pulpodentinski kompleks i dovesti do nekroze pulpe.

Laseri u endodonciji

 Primena lasera u endodontskoj terapiji vezana je pre svega za kanalsku terapiju i u određenim slučajevima se koristi kod endodontskih hirurških zahvata (apikotomija). Naravno, najvažnija uloga laserskog zraka je u sterilizaciji očišćenog i obrađenog kanala korena odnosno u sterilizaciji parakanalnog sloja zidova kanala. U ove svrhe koriste se Nd:YAG, Er:YAG diodni i ugljendioksidni (CO2) laseri. Posle adekvatne preparacije u kanal se unosi tanko optičko (kvarcno) vlakno (300-350µm) koje omogućava da svetlosni zrak prodre u dentinske zidove i druge akcesorne kanale (do 150µm) i "uništi" zaostale bakterije. Posle primene lasera čak i kod velikih periapeksnih lezija nisu uočeni bolni simptomi niti komplikacije posle endodontskog zahvata.

 


REZONANTNA FREKVENCIJA PIEZO ULTRAZVUČNIH APARATA - Dušan Nešić,dipl.inž

ULOGA I ZNAČAJ KAVITRONSKIH NASTAVAKA U TERAPIJI UKLANJANJA SUPRA I SUBGINGIVALNOG KAMENCA - Dušan Nešić,dipl.inž

Sirona Galileos Ortopan 3D - Milan Vilimonović

Trebate li motivisati svoj tim? Studija slučaja – dr. Brian Glade

Izgradite odnos sa svojim pacijentom – ko ima za to vremena? Sally McKenzie, CEO

Održite rast vaše stomatološke prakse dobrim odnosima s pacijentima Dr. Beverly Lane – studija slučaja

Stomatolozi o virusu A ( H1N1 ) - The Wealthy Dentist San Francisko

Primena laserskih tehnologija u stomatologiji

IS Ordinacija - Softer za vođenje stomatoloških ordinacija i klinika

Kompjuterski vođena implantologija

Pretražite bazu korisnih linkova...

Da li ste spremni za digitalnu radioviziografiju?

Kako reagujete na zabrinutost pacijenata

Hi Tech Dental Office

Skip Navigation Links
Copyright Medical Software Team IT Solutions and Services © 2017