Skip Navigation Links
Uvod
Novosti
Prodaja
Prodavnica
Stručni članci
Članci
SoftverExpand Softver
UslugeExpand Usluge
Oprema
Materijali
Ordinacije
Stomatolog
Zanimljivosti
Forum
Kontakt
Linkovi
O nama

Zamenici kosti u dentalnoj implantologiji i vođena tkivna regeneracija - Dr.sci.dr Zoran Lazić 

Zamenici  kosti u dentalnoj implantologiji i vođena tkivna regeneracija


Enosalni dentalni implantati kao svoju osnovnu potporu imaju kost koja im obezbeđuje stabilnost. Deficit koštanog tkiva u oblasti oralne implantacije povlači za sobom kraći vek implantatno nošenih protetskih nadoknada kao i nemogućnost implantatnog zbrinjavanja.
Nakon ekstrakcije zuba proces resorpcije zahvata 40-60% alveolarne kosti , a svake naredne godine za još 0,5-10%.
U cilju rešavanja ovog problema, primena zamenika za kost našla je značajno mesto.
Prvi pisani istorijski podatak o zbrinjavanju defekata kosti nekim zamenikom, datira još iz 1682.g. kada je u crkvenoj literaturi opisan slučaj zbrinjavanja kranijalnog defekta kod jednog ruskog vojnika sa delom pseće lobanje. Podatak navodi da je ruski ranjenik bio isključen iz hrišćanske crkve zbog “ neprirodnog “dela.
1820.g. dr P. Von Waltheer prvi uspešno primenjuje autograft.
1878.g. Maceman kao novi zamenik za kost uvodi koštani alograft transplantata.
1900.g. iz pera Axhausena potiču prvi zapisi o transplantaciji periosta i koštane srži.
1963.g. Smith je pokazao interesovanje za upotrebu keramike kao funkcionalnog zamenika kosti.

Saznanjem da je jedna od najvažnijih karakteristika biomaterijala poroznost, početkom sedamdesetih godina dvadesetog veka započinje nova era u razvoju zamenika kosti.
Ranim istraživanjem na Pensilvanijskom Državnom Univerzitetu u SAD, otkrivena su dva tipa korala sa optimalnom veličinom pora podesnim za konverziju u hidroksiapatit kao kasniji koštani supstituent. Obradom korala genus Porites dobijene su pore dijametra od oko 200 mikrona i koral je korišćen za proizvodnju hidroksiapatita sa identičnom morfologijom. Ovaj proizvod je nazvan Interpore-200 ( Irvine, California ). Kasnije istim načinom obrade korala iz familije Goniopra, dobijen je hidroksiapatit dijametra od 500 mikrona , a nazvan je Interpore-500. Ovaj tip hidroksiapatita se u praksi često nazivao koralni hidroksiapatit.
Mineralizovani kortikalni zamrznuti suvi koštani graftovi svoju primenu započinju 1976.g.
Praktičnom primenom različitih zamenika kosti uočavale su se njihove pozitivne i negativne karakteristike, što je dovelo do ideje o kombinaciji dva ili više supstituenata sa ciljem da se očuvaju njihove najbolje karakteristike. Otuda proističu kompoziti kao na primer hidroksiapata i čistog fibrinskog kolagena ili kombinacija proteina p-15 i hidroksiapatita bovinog porekla.
Veliku promenu u primeni zamenika kosti unosi Urist otkrićem koštanog morfogenetskog proteina BMP još 1963.g. čije rekombinantne forme poslednjih godina dvadesetog veka daju zapanjujuće rezultate baš u domenu dentalne implantologije.
Definicija:
Čvrsti zamenici kosti su implantacioni ili transplantacioni materijali, humanog, životinjskog ili sintetskog porekla koji mehanički popunjavaju defekte kosti, a svojim osteokonduktivnim, osteoinduktivnim i osteogenetskim karakterom omogućuju što bolje zarastanje.
Po vrsti se dele na:
• Autogene koštane transplantate
• Alogene koštane transplantate ( zamrznuta kost,
   zamrznuta suva kost, demineralizovana zamrznuta suva
   kost, deproteinizovana kost )
• Ksenogene ( goveđeg, svinjskog, konjskog porekla )
• Aloplastične zamenike kosti ( keramika, polimeri i kompoziti )
•  Faktore rasta ( TGF, rekombinantne forme BMP )
Zamenici kosti mogu reagovati na kost domaćina u vidu tri različita mehanizma:

• OSTEOKONDUKCIJE
• OSTEOINDUKCIJE
• OSTEOGENEZE

OSTEOKONDUKCIJA je tip zarastanja kosti apozicijom sa i na kost domaćina. Ovaj tip zarastanja najčešće izazivaju aloplastični i alogeni materijali.
Oseoindukcija se odnosi na proces u kome graft materijal obezbeđuje matriks (nosač) u kome se firmira kost. Ovo svojstvo poseduju graft materijali poput resorptivnih hidroksiapatita i prirodnog bovinog koštanog minerala. Postoji velika razlika u broju, teksturi, veličini i obliku granula ove vrste zamenika.
Osteokonduktivni materijali za augmentaciju mogu se podeliti na neresorptivne i resorptivne, guste ili porozne i u kristalnom ili amorfnom obliku.
Osteoindukcija se karakteriše stimulacijom transformacije nediferentovanih mezenhimalnih ćelija u osteoblaste ili hondroblaste. Osteoindukciju izazivaju materijali koji pripadaju istoj vrsti , ali različitoj jedinki i to su zamrznuta kost, zamrznuta sušena (ali ne zračena ) kost i demineralizovana suva kost
Osteoindukcija je omogućena osteogenim supstancama koje proizvode progenitorne ćelije okolne primajuće regije i koje formiraju novu kost. Najčešće korišćeni osteoinduktivni  materijali u implantologiji su koštani alograftovi. Koštani alograft je koštano transplantirano tkivo iste vrste kao i primalac, ali različitog genotipa. Najznačajnija prednost alograftova je što se njihovom primenom izbegava potreba za donorskom regijom. Postoje tri tipa koštanih alograftova: zamrznuta, zamrznuto-sušena i demineralizovano-zamrznuta-sušena kost. Demineralizovani korteks sadrži veće koncentracije BMP nego spongiozna kost i preporučuje se u stomatologiji.

OSTEOGENEZA
je proces dobijanja kosti pomoću materijala koji su sposobni da stvore kost i u odsustvu nediferenciranih mezenhimalnih ćelija i u okolini u kojoj nema kosti. Osteogenetski materijali su autogena kost, faktori rasta i u manjoj meri zamrznuta i zamrznuta sušena kost.
Osteogeneza je proces zarastanja koji karakteriše sposobnost AUTOGENE KOSTI kao osteogenog materijala da produkuje kost čak i u odsustvu lokalnih nediferenciranih mezenhimalnih ćelija. Upotreba ilijačne kosti i golenjače za sinus graft, dovodi do stvaranja kosti veće gustine od tipične. Opisana je i augmentacija poda maksilarnog sinusa primenom autologe kosti uzete iz simfizne regije donje vilice. Bitna stvar za uspešnu augmentaciju je prisustvo autogene kosti kao komponente grafta. Autogena kost je jedini graft materijal koji dirketno stvara kost  iz transplantiranih spongioznih koštanih ćelija. Graft takođe dovodi do koštanog rasta pošto se koštani morfogenetski proteini (BMP) oslobađaju u okolinu za vreme inkorporacije  grafta.
TIPOVI ZAMENIKA KOSTI
1. AUTOGENA KOST
I davalac i primalac je ista osoba – koštani defekat se popunjava sa kosti uzete sa nekog drugog dela skeleta. To je NAJKVALITETNIJI ZAMENIK jer se kost formira procesima osteogeneze, osteoindukcije i osteokondukcije.

2.  ALOGRAFT - zamenik za kost uzet od neke druge jedinke iste vrste. Novostvorena kost nastaje procesima osteokondukcije i osteoindukcije. U odnosu na način obrade postoje 4 vrste alografta:
•     zamrznuta kost – uzeta je sa kadavera i podvrgnuta niskoj temperaturi do primene. Ima osteogenetski potencijal, ali mnogo manje nego autogena kost.
•     zamrznuta sušena kost – slična prethodnoj
•     demineralizovana zamrznuta sušena kost (DFDB) – neorganski deo je uklonjen hemijskim putem, a potom zamrznut
•     deproteinizovana kost – sadrži u svojoj strukturi neorgansku komponentu kosti – mineralne soli u formi kristala hidroksiapatita

3. KSENOGENI ZAMENICI KOSTI –  su zamenici vrste koji  posle obrade imaju osteokonduktivni karakter (najčešće su goveđeg ili svinjskog porekla)
-Bio-oss (Geistlich, Švajcarska)4. ALOPLASTIČNE MATERIJE – proizvodi sintetskog ili prirodnog porekla koji izazivaju osteokonduktivnu reakciju primaoca
-    Biokeramika ( Hidroksiapatitna i Trikalcijumfosfatna)
-    Polimeri

Biokeramika je najčešće u primeni. Može biti:
-bioinertna – nema direktnu vezu sa košću domaćina Al oksidna keramika i titan oksid
- bioaktivna – reaguje hemijski sa košću domaćina
(hidroksiapatitna i kalcijumfasfatna keramika)
HIDROKSIAPATITNA KERAMIKA
-u osnovi je Ca fosfat sa odnosom Ca prema P 10:6
- to je osnovna neorganska struktura kosti i zubnog tkiva
- sa kliničke tačke gledišta je neresorptivna
- oblika je granula (do 1000 mikrona)
- kada se ove granule postave na površinu kortikalne kosti između njih nema prorastanja kosti već HA biva inkapsuliran vezivnim tkivom

TRIKALCIJUMFOSFATNA KERAMIKA

-    odnos Ca pema P je 3:2
-    bioaktivna je i tokom vremena se resorbuje i zameni koštanim tkivom domaćina
Indikacije za primenu zamenika kosti u dentalnoj implantologiji su:
•     Preimplantatna priprema
•     Primena u toku ugradnje implantata
•     Postimplantatna priprema, hirurško lečenje   periimplantita

PREIMPLANTATNA PRIPREMA
a)   Popunjavanje ekstrakcione alveole radi smanjenja resorpcije bezubog alveolarnog grebena
b)  Augmentacija bezubog alveolarnog grebena kao budućeg akceptora enosealnih implantata
c)  Povećanje subantralne vertikalne dimenzije kod klase SA-4

PRIMENA U TOKU UGRADNJE IMPLANTATA
a)   Popunjavanje defekata kosti pri imedijatnoj implantaciji pogotovo u regiji gornjeg fronta
b)   Popunjavanje bukalne fenestracije u toku ugradnje implantata
c)   Popunjavanje defekata oko vrata pri ugradnji listastog implantata
d)   Ugradnja zamenika kosti kod subantralne visine klase SA-3


FAKTORI RASTA SU
-    medijatori koji direktno ili indirektno regulišu rast ćelija i tkiva
-    raznorodna familija sistemski produkovanih hormona do
     medijatora kojima komuniciraju ćelije na malim međusobnim
     rastojanjima
PRP je koncentrat trombocita u malom ostatku volumena plazme koja se može proizvesti centrifugovanjem krvi pacijenta u jednoj hematološkoj laboratoriji ili perioperativno u stomatološkoj ordinaciji
Faktori rasta značajni za koštanu regeneraciju, a koji se nalaze
 u PRP su:

•     PDGF - trombocitni faktor rasta
•     TGFβ - transformišući faktor rasta

Klinička primena PRP :

-     Preparacija koštanog ležišta za dentalne implantate
-     Priprema koštanih graftova u rekonstrukciji većih i manjih defekata
-     Kod sinus lifta ali samo kada je primenjena u kombinaciji sa  
       autogenim   koštanim graftom
-     Hirurškog tretmana periimplantita
-     Parodontalne hirurgije


REZONANTNA FREKVENCIJA PIEZO ULTRAZVUČNIH APARATA - Dušan Nešić,dipl.inž

ULOGA I ZNAČAJ KAVITRONSKIH NASTAVAKA U TERAPIJI UKLANJANJA SUPRA I SUBGINGIVALNOG KAMENCA - Dušan Nešić,dipl.inž

Sirona Galileos Ortopan 3D - Milan Vilimonović

Hi Tech Dental Office

Kako reagujete na zabrinutost pacijenata

Da li ste spremni za digitalnu radioviziografiju?

Pretražite bazu korisnih linkova...

Kompjuterski vođena implantologija

IS Ordinacija - Softer za vođenje stomatoloških ordinacija i klinika

Primena laserskih tehnologija u stomatologiji

Stomatolozi o virusu A ( H1N1 ) - The Wealthy Dentist San Francisko

Održite rast vaše stomatološke prakse dobrim odnosima s pacijentima Dr. Beverly Lane – studija slučaja

Izgradite odnos sa svojim pacijentom – ko ima za to vremena? Sally McKenzie, CEO

Trebate li motivisati svoj tim? Studija slučaja – dr. Brian Glade

Skip Navigation Links
Copyright Medical Software Team IT Solutions and Services © 2017