Skip Navigation Links
Uvod
Novosti
Prodaja
Prodavnica
Stručni članci
Članci
SoftverExpand Softver
UslugeExpand Usluge
Oprema
Materijali
Ordinacije
Stomatolog
Zanimljivosti
Forum
Kontakt
Linkovi
O nama

Komplikacije u implantologiji i kriterijum za uspeh implantata - Dr.sci.dr zoran Lazić 

Komplikacije u implantologiji i kriterijum za uspeh implantataGotovo da  nijedna oblast stomatologije ne izaziva toliko intresovanje javnosti poslednje dve decenije kao što je to implantologija. Iako je za prihvatanje ugradnje implanatata kao standardne procedure trebalo dosta vremena prvenstveno zbog otpora koji je najpre poticao od stomatologa , danas sve studije prijavljuju veliki procenat uspeha i dugotrajnost implantatne terapije. U razvoju savremene implantologije od sumnje da li implantat treba uopšte ugrađivati sa obrazloženjima o mnoštvu komplikacija implantatne terapije pa do danas gde svaka indikacija podrazumeva primenu implantata zaboravilo se na priču o komplikacijama koje  i dalje čine realnost napomenute terapije. Sasvim je sigurno da o komplikacijama neće otvoreno pričati oni koji su od skora u implantologiji jer bi to ostavilo negativan imidž
u implantološkoj sredini kao što je naša ali se svakako očekuje od onih koji se implantologijom bave već dugi niz godina da o ovom i te kakao prisutnom problemu
govore kritički.

 Komplikacije koje mogu da se jave kod ugradnje implantata mogu biti:

a/ Intraoperativne
b/ Postoperativne - rane i kasne

Intraoperativne komplikacije

Ako se izuzmu komplikacije koje se javljaju u toku bilo kog oralno-hirurškog zahvata i koje spadaju u domen oralne hirurgije, implantološke komplikacije su uglavnom posledice propusta same operativne tehnike. U njih spadaju:

•     krvarenje zbog povrede većih krvnih sudova
•     povrede susednih anatomskih struktura (nosna šupljina, sinus,
             mandibularni kanal)
•     prelom bukalnog ili oralnog korteksa
•     prelom alveolarnog grebena ili tela donje vilice
•     nedovoljna primarna stabilnost implantata
•     nekroza kosti zbog rada nasadnim instrumentom

Svaka od ovih komplikacija se mora rešavati u toku samog operativnog zahvata, inače može progredirati i u nekim slučajevima biti i opasna po život.

Krvarenje
Krvarenje se u implantologiji najčešće javlja kao posledica povrede sadržaja mandibularnog kanala odnosno direktno arterije alveolaris inferior. Gruba povreda ove regije praćena obilnim krvarenjem je vrlo retka, a krvarenje se zaustavlja postavljanjem implantata u već ispreparirano ležište pri čemu treba voditi računa da dužina implantata bude kraća od postojeće preparacije za lumen mandibularnog kanala.

Sinus
Kada govorimo o povredama susesdnih anatomskih struktura se najviše odnose na povrede sinusa koje predstavljaju gotovo 75% svih povreda.
Subantralna regija je oduvek bila meta intersovanja implantolog a uvođenje procedura sinuslifta osamdesetih godina dalo je za pravo mnogima da se u ovoj regiji slobodnije ponašaju smatrajući da  ovakva procedura sa sobom ne nosi neke komplikacije.
Međutim danas smo svedoci niza propusta u hirurgiji ove regije.
Posledice mogu biti beznačajne pa do krajnje ozbiljnih poput hronične upale sinusne sluzokože ili pak akutnih manifestacija praćenih gnojnom kolekcijom sa propagacijom u bliske prostore praćeni vrlo teškom kliničkom slikom.
Šta uraditi da do ovih komplikacije ne dođe
- pravilna procena kvaliteta i kvantiteta kosti (visine raspoložive kosti )
Korišćenje dobre rentgen dijagnostike u prvom redu koja će nam dati uvidu stanje raspoložive kosti i u velikoj meri odrediti način našeg hirurškog pristupa je od presudnog značaja
- izbor adekvatnog implantata
- dobra primarna stabilnost
ITI je implantat izbora kada je u pitanju bilo koja terapijska opcija vezana za ugradnju implantata u sinusnu šupljinu i to zbog:
-Biomehaničkog dizajna koji omogućava dobru primarnu stabilnost i štiti sinusnu membranu da ne dođe do perforacije
-Neinvazivnih navoja koji  onemogućavaju gubitak spongiozne kosti, dodatno sabijaju kost i time doprinose boljoj stabilnosti implantata
-Biološka širina – dodatno povećava stabilnost implantata i onemogućava prodor implantata u sinusnu šupljinu


Mandibularni kanal


Najčešća komplikacija kod povrede sadržaja kanala je povreda nerva koja je praćena parestezijom.
Parestezija je obično privremenog karaktera .
- ukoliko je prisutna prvih sedam do dest dana postoperativno načešće se radi o otoku koji je
  vršio kompresiju i uslovio gubitak senzibiliteta.
- Ukoliko je implantat uzrok paresteziji zbog kompresije na sadržaj kanala u velikom broju slučajeva će se ovaj senzibilitet povrati u periodu između mesec dana i šest meseci. Na žalost, u najtežim  slučajevima senzibilitet se ne povrati i po nekoliko godina slično slučajevima kod ekstrakcije duboko postavljenog umnjaka.
Ukoliko se rendtgenološki ne uočava neposredni kontakt implantata i kanala , razlog parestezije treba tražiti i u eventualno grubljem hirurškom radu. Ovakve situacije su česte naročito kada se implantati ugrađuju u premolarnim regijama.Poremećaj senzibiliteta je u ovakvim slučajevima prolaznog karaktera.
Veći problem predstavljaju situacije gde je implantat u koliziji sa sadržajem kanala i kada nema gubitka senzibiliteta ali sa opterećenjem implantata i izradom nadoknade počinju bolovi u toj regiji.Ovakvi bolovi se neće vremenom izgubiti i njihov intenzitet je uvek isti a jedini ispravno rešenje je eksplantacija ovakvog implantata.

Prelom bukalnog ili oralnog korteksa

Predstavlja relativno čestu komplikaciju.Uzrok  ovoj komplikaciji treba tražiti u neadekvatnoj preparaciji za ležište implantata ili u situacijama kada je količina raspoložive kosti odnosno njena širina u graničnim vrednostima za ugradnju implantata.
Sledeći osnovno pravilo u savremenoj implantologiji  da implantat mora biti ugrađen na mestu koje je neophodno a ne na mestu koje nam određuje raspoloživa kost danas smo sve više  suočeni sa činjenicom da gotovo svaka ugradnja završava fenestracijom ili postavljanjem implantata u ležište sa odsustvom gotovo cele bukalne lamele.
Primena regenerativnih tehnika, koštanh zamenika i membrana će biti adekvatno rešenje u ovakvim slučajevima.

Prelom alveolarnog grebena ili tela donje vilice

Ove komplikacije su jako retke i nastaju kao posledica ekstremnih atrofija donje vilice.
Šta raditi da u slučajevima ovako ekstremnih resorpcija ne dođe do frakture:
-Primena implantata manjeg promera ( na našem tržištu IMTEC implantati)
-Pravilno isplanirana okluzija nadoknada su adekvatno rešenje u ovim slučajevima.

Postoperativne komplikacije mogu biti  rane  i kasne.

Rane komplikacije implantata su rezultat procesa koji mogu da ugroze ili spreče oseointegraciju:
1.    Nepravilna preparacija ležišta za implantat koju prate oštećenja koštanog tkiva poput koštane nekroze
2.    Bakterijska kontaminacija i invazivno zapaljenje mogu da uspore zarastanje mekog i čvrstog tkiva
3.    Neadekvatna stabilnost implantata nakon ugradnje
4.    Prerano opterećenje implantata

Rane komplikacije su:
•     otok
•     bol
•     dehiscencija rane
•     infekcija
Ove rane komplikacije često mogu dovesti do gubitka implantata a karakteriše ih:
- dugotrajan, intenzivan i pulsirajući bol praćen
- otokom i gnojnom supuracijom u regiji ugrađenog implantata
Najčešće se ove komplikacije dešavaju u donjoj vilici i ukoliko se ne reaguje na vreme posledice su veliki koštani defekti i po nekoliko puta veći nego veličina implantata.

Uzroci:
•    Granične dimenzije kosti za ugradnju implantata
•    Neadekvatna hirurška tehnika
•    Progresivni navoji implantat koji utiču na povećan stres-napon u kosti

Dehiscencije
Ova komplikacija se najčešće javlja u toku  prve dve nedelje nakon hirurgije a nastaje kao posledica nedovoljnog mekog tkiva za primarno prekrivanje implantata i postavljanja šavova pod tenzijom.
Kada do njih dođe pacijentu treba setovati da pojača oralnu higijenu uz primenu nekog oralnog antiseptika.Terapija se sprovodi u dve faze .
1.    konzervativna:
      - hlorheksidina
      -Lokalna terapija antibiotskim preparatima a po redukciji površine obuhvaćene dehiscencijom   
2. hirurška sa primenom regenerativne tehnike  koja podrazumeva primenu koštanih zamenika i membrane u cilju rešavanja  dehiscencije.  
Kasne komplikacije se dešavaju kada oseointegrisani i prethodno stabilan implantat i u funkciji izgubi stabilnost i bude eksplantiran. Pretpostavka je (Fleming i Renvert 1999) da su kasne komplikacije rezultat preteranog opterećenja i / ili infekcije.

U kasne komplikacije spadaju :

-     perimukozitis i periimplantatis,
-     komplikacije koje se tiču samih implantata (njihov prelom)
-     komplikacije od strane suprastrukture.
Ove poslednje su često posledica loša okluzije  protetskog rada.
Perimukozitis
-    periimplantatni mukozitis je reverzibilno zapaljenje mekih tkiva oko implantata u funkciji
-    nastalo je kao posledica delovanja plaka na periimplantanu sluzokožu
-     eksperimentalnim studijama utvrženo da posle 3 nedelje od formiranja  plaka dolazi do inflamatorne reakcije gingive
Periimplantitis
Mehanizam odbrane gingive oko   zuba je daleko efikasniji nego   što je u okolini implantata najverovatnije kao posledica:
-  slabije vaskularizacijie koja je smanjena ka površini  implantata
- pravca vezivno tkivnih vlakana koja su  uglavnom poređana paralelno sa površinom    implantata  i  polaze sa površine kosti
Kada govorimo o uzroku pojave periimplantita:
1.  Preopterećenost implantata
2.  Infekcija

Kliničku sliku karakteriše:
-    marginalno tkivo oko implantata koje je lividno i krvari na blagi dodir
-    infekcija  ima tendenciju apikalne progresije, odn. širenja u dublje  slojeve periimplantatnog tkiva što za posledicu ima gubitak koštanog tkiva oko implantata
-    gubitak krestalne kosti na  vrhu alveolarnog grebena je nalaz koji se sreće kod
      svih tipova implantata
TERAPIJA
-     Isključivo hirurška:
                   • eksponiranje implantata
                   • odstranjenje granulacionog tkiva
                   • postavljanje zamenika kosti i membrane za vođenu regeneraciju
                      tkiva
                   ● antibiotska terapija                                                     
Uzrok frakture implantata može biti uslovljen:
Operativno
- primenom veće sile pri postavljanju implantata, naročito kod ugradnje
Implantata u kompaktu donje vilice ( pravljenje prevelike poluge )
Postoperativno
- slabim kvalitetom, poroznošću implantata ( javlja se kod implantatnih sistema sa slabijom kontrolom  kvaliteta u proizvodnji )
- preopterećenost dobro oseointegrisanog implantata
Posebnu grupu komplikacija čine greške nastale kod  preoperativnog planiranja
kada ne retko nakon uspešne ugradnje, konstatujemo neku od grešaka već prihvaćenog oseointegrisanog implantata, što umnogome otežava ako ne i onemogućava valjanu izradu zubne nadoknade.
Greške nastaju kao posledica:
- neadkevatno ugrađenog implantata
- nedovoljnog broja ili rasporeda implantata
- nezadovoljavajućeg dijametra implantata

Slučaj nedekvatno ugrađenih implantata.

Malpozicije implantata mogu biti:
-    orovestibularne
-    meziodistalne
-     malpozicija u gingivookluzalnoj visini
•     poboljašanje psihičkog i emocionalnog stanja
Objektivni kriterijumi
Baziraju se na osnovu kliničkog i Rtg nalaza. Najvažniji su :
•     vrednost visine kosti alveoalrnog grebena (danas se toleriše gubitak kosti u velični 0,02 mm godišnje)
•     stanje gingive i dubina peri-implantatnog gingivalnog sulkusa
•     veličina rasvetljene zone oko vrata i tela implantata i
•     stabilnost implantata.

Posle Harvardske konferencije održano je niz koncenzus konferencija koje ove kriterijume znatno pooštravaju, naročito u pogledu estetike.

Kriterijumi za odstranjenje implantata
•     hroničan bol
•     rasklaćenost implantata
•     hronična infekcija
•     progresivan gubitak kosti
•     parestezija
•     oroantralne ili oronazalne fistule
•     fraktura kosti
•     postojanje bilo kog problema psihološke ili druge prirode
•     nepopravljivi defekt na samom implantatu
•     moguće ireverzibilno oštećenje susednih zuba
•     kozmetski problemi
Ipak najveća komlikacija u implantologiji je nezadovoljan pacijent. Stoga temeljna preoperativna priprema će sa uspehom prevazići sve napred napomenute komplikacije i
pružiti pacijentu ono što je na početku terapije i očekivao.

 


REZONANTNA FREKVENCIJA PIEZO ULTRAZVUČNIH APARATA - Dušan Nešić,dipl.inž

ULOGA I ZNAČAJ KAVITRONSKIH NASTAVAKA U TERAPIJI UKLANJANJA SUPRA I SUBGINGIVALNOG KAMENCA - Dušan Nešić,dipl.inž

Sirona Galileos Ortopan 3D - Milan Vilimonović

Hi Tech Dental Office

Kako reagujete na zabrinutost pacijenata

Da li ste spremni za digitalnu radioviziografiju?

Pretražite bazu korisnih linkova...

Kompjuterski vođena implantologija

IS Ordinacija - Softer za vođenje stomatoloških ordinacija i klinika

Primena laserskih tehnologija u stomatologiji

Stomatolozi o virusu A ( H1N1 ) - The Wealthy Dentist San Francisko

Održite rast vaše stomatološke prakse dobrim odnosima s pacijentima Dr. Beverly Lane – studija slučaja

Izgradite odnos sa svojim pacijentom – ko ima za to vremena? Sally McKenzie, CEO

Trebate li motivisati svoj tim? Studija slučaja – dr. Brian Glade

Skip Navigation Links
Copyright Medical Software Team IT Solutions and Services © 2017